BRZO

BRZO staat voor Besluit risico’s zware ongevallen en betreft bedrijven die met veel gevaarlijke stoffen werken. De stoffen kunnen giftig, ontvlambaar of explosief zijn. Als er met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen iets mis gaat, kan dit leiden tot grote gezondheidsrisico's.

Wat staat op de Risicokaart?

Het BRZO is de Nederlandse invulling van een Europese richtlijn over arbeidsveiligheid, externe veiligheid en rampbestrijding. Het doel van het BRZO is het voorkomen en beheersen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. Bij BRZO-bedrijven is de hoeveelheid gevaarlijke stoffen die zijn opgeslagen groot en deze bedrijven staan dan ook aangegeven op de Risicokaart.

Waar vindt u meer informatie?