Wet veiligheidsregio’s

Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's in werking getreden. Met deze wet worden brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding en crisisbeheersing samengebracht in één organisatie. Hiermee wordt de slagkracht van gemeenten vergroot en ontstaat er meer eenheid in beleid. Met de Wet veiligheidsregio's vervalt de Wet rampen en zware ongevallen.

Hieronder staan artikelen uit de Wet veiligheidsregio's die relevant zijn voor de risicokaart:

  • Artikel 15: Beleidsplan en risicoprofiel ...
  • Artikel 45: Productie en beheer risicokaart…
  • Artikel 46: Informatieverschaffing over de rampen en de crises ...