Wet milieubeheer

Bedrijven hebben een milieuvergunning nodig als ze gevaarlijke stoffen willen gebruiken of opslaan. De Wet milieubeheer bepaalt aan welke voorwaarden een bedrijf moet voldoen om een vergunning te krijgen. Afhankelijk van de 'zwaarte' van het bedrijf geeft het gemeentebestuur of het provinciebestuur deze vergunning af. Wanneer een vergunning is verleend, controleert de gemeente of de provincie of het bedrijf zich houdt aan de voorschriften in de vergunning.

Deze artikelen uit de Wet milieubeheer zijn relevant voor de Risicokaart:

  • Artikel 12: Registratie gegevens externe veiligheid inrichtingen, transportroutes en buisleidingen
  • Artikel 19: Openbaarheid van milieu-informatie