Juridisch kader

De huidige Risicokaart is gebaseerd op art. 45 Wet veiligheidsregio’s met bijbehorende regeling provinciale Risicokaart , in combinatie met art. 12.12 tot en met 12.16 van de Wet milieubeheer met bijbehorend Registratiebesluit externe veiligheid.

  • De Wet veiligheidsregio’s verplicht de provincies een Risicokaart te produceren en beheren.
  • De regeling provinciale Risicokaart beschrijft de regels waaraan de Risicokaart moet voldoen.
  • De wet Milieubeheer verplicht het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat tot het beheren van een openbaar register met gegevens over externe veiligheid (vertaald in een Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen, RRGS).
  • Het Registratiebesluit Externe Veiligheid beschrijft de regels voor de registratie van gegevens over externe veiligheid.
  • Bij ministerieel besluit is IPO/GBO (een unit van BIJ12) aangewezen als beheerorganisatie voor het RRGS.