Wet veiligheidsregio’s

Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's in werking getreden. Met deze wet zijn brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding en crisisbeheersing samengebracht in één organisatie.

Deze artikelen uit de Wet veiligheidsregio's zijn relevant voor de Risicokaart:

  • Artikel 15: Beleidsplan en risicoprofiel
  • Artikel 45: Productie en beheer risicokaart
  • Artikel 46: Informatieverschaffing over de rampen en de crises