Regionaal risicoprofiel

De Risicokaart biedt data en informatie over risicosituaties. Als basis voor die data en informatie dienen de zogenoemde regionale risicoprofielen.

Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van aanwezige risico's in één van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland, inclusief relevante risico's uit aangrenzende gebieden. Er zijn dus in totaal 25 regionale risicoprofielen.

De veiligheidsregio’s zijn verantwoordelijk voor de regionale risicoprofielen. Bij het opstellen van het regionaal risicoprofiel moet de veiligheidsregio daarbij samenwerken met alle relevante partners, zoals gemeenten, provincie, politie, waterschappen, milieudienst et cetera.  

Daarnaast stellen alle veiligheidsregio’s hun eigen regionaal risicoprofiel op aan de hand van de Handreiking risicoprofiel. Hierdoor zijn de regionale profielen onderling vergelijkbaar. Dit is noodzakelijk om de profielen bovenregionaal op elkaar te kunnen afstemmen, zoals wettelijk wordt verplicht.

Rol gemeenten

Elke veiligheidsregio heeft een voorzitter, die tevens burgemeester is van één van de deelnemende gemeenten. De voorzitters van de veiligheidsregio’s vormen samen het Veiligheidsberaad. Het Veiligheidsberaad ondersteunt de veiligheidsregio's. 

Het bestuur van de veiligheidsregio is verplicht om het risicoprofiel te bespreken met alle deelnemende gemeenteraden. Gemeenteraden hebben via het concept van het risicoprofiel directe invloed op het beleid van de veiligheidsregio. Zij kunnen het concept risicoprofiel aanvullen met eigen onderkende risico's en kunnen lokale beleidsprioriteiten en veiligheidsthema's naar voren brengen.