Tussenstand inventarisatie informatiebehoefte bevoegd gezag

Omgevingsdiensten hechten voor de uitoefening van hun taken – in naam van bevoegd gezag, zoals gemeenten en provincies - grote waarde aan de meeste data (gegevens en informatie) die via de voorziening Risicokaart toegankelijk worden gemaakt. Bovendien vormen zij tezamen een gemêleerd gezelschap en speelt die diverse achtergrond een rol bij de interpretatie van hun deelname aan het project ‘Inventarisatie informatiebehoefte bevoegd gezag’.
Dat is een aantal van de belangrijkste conclusies die uit de workshop van 26 augustus j.l. naar voren zijn gekomen.
 
Doel van de workshop is om, als tussenevaluatie, de oogst van de inventarisatie met de deelnemers te bespreken en de eerste conclusies te duiden. Eén van de activiteiten in het kader van de inventarisatie is de enquête die via Risicokaart.nl van 31 juli tot en met 12 augustus is uitgezet.
Vertegenwoordigers van onder meer de volgende organisaties waren aanwezig bij de workshop: gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Volgende stap

De opbrengst van de bijeenkomst zal projectleider Roel van de Loo verder verwerken in het definitief rapport. Het rapport zal worden besproken in het strategisch overleg van 12 september. Aan dit overleg nemen deel: ministeries van Justitie en Veiligheid en Infrastructuur en Waterstaat, IPO, VNG, veiligheidsregio’s (Instituut Fysieke Veiligheid (IFV)), Omgevingsdienst NL en programma Impuls Omgevingsveiligheid.
 
Het project ‘Inventarisatie informatiebehoeften bevoegd gezag’ is onderdeel van het deelprogramma Portaal Risicokaart. Dit deelprogramma bereidt het ontwikkelen van de nieuwe Risicokaart voor, het Portaal Risicokaart. Met als uitgangspunt dat provincies en partners gezamenlijk bouwen aan het ontwerp wordt de uitkomst van dit project meegenomen in de verdere ontwikkeling van het Portaal.

Eén informatievoorziening

Op dit moment worden er verschillende initiatieven ontplooid op het gebied van omgevingsveiligheid, zoals het Portaal Risicokaart. Binnenkort vindt binnen het IPO besluitvorming plaats om te komen tot één gezamenlijk initiatief dat moet leiden tot één gezamenlijke informatievoorziening voor omgevingsveiligheid.

Het verslag van de workshop is hier beschikbaar.