Deelname enquête databehoefte professionele gebruiker verlengd

Welke informatie heeft u nodig bij het beoordelen van een vergunningaanvraag die valt onder de Wet milieubeheer? Welke gegevens gebruikt u bij het opstellen van een bestemmingsplan? 
Om inzicht te krijgen in de informatiebehoefte aan deze gegevens is de ‘Vragenlijst Informatiebehoefte Externe Veiligheid vanuit VTH en RO’ opengesteld, mede met oog op de komst van de Omgevingswet. 

Doe mee
Bent u werkzaam op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) of ruimtelijke ordening (RO)? Dan nodigen wij u van harte uit om de vragenlijst in te vullen. Deelname is verlengd tot uiterlijk 12 augustus 2019.

Deelname is inmiddels gesloten.

De uitkomst van deze enquête levert een belangrijke bijdrage aan het ontwerp van de nieuwe Risicokaart, het Portaal Risicokaart.
Bij Over de Risicokaart, Nieuws, Blik op de Toekomst: Portaal Risicokaart leest u meer over de vernieuwing van de Risicokaart.