Innigere samenwerking IPO en Ministerie Infrastructuur en Waterstaat

Hoe kunnen de gezamenlijke overheden (nog meer) tegemoetkomen aan de informatiebehoefte van gebruikers voor een veilige(re) leefomgeving?
Met deze vraag als uitgangspunt heeft voor de zomer een gezamenlijke lunchlezing plaatsgevonden van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Centraal thema van deze lunchlezing in Utrecht was de afstemming en samenwerking tussen Portaal Risicokaart/RRGS en Rev/Atlas Leefomgeving. 
Sigrid Berk, strategisch programmamanager Risicokaart namens het IPO, gaf een toelichting op de ontwikkeling en het ontwikkeltraject van het Portaal Risicokaart. Vervolgens ging Rianne Dobbelsteen als gedelegeerd opdrachtgever namens het ministerie van IenW nader in op een vergelijkbaar traject van het Register Externe Veiligheidsrisico’s (Rev). 

Voor de lunchlezing waren uitgenodigd: de Adviseurs Risicokaart, de leden van de werkgroep Rene (Regionaal Netwerk Atlas Leefomgeving) en de leden van het Strategisch Overleg Risicokaart (IPO, ministeries IenW en Justitie en Veiligheid, Instituut Fysieke Veiligheid, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, OmgevingsdienstNL).

Voornemen

Betrokken overheden hebben met elkaar afgesproken om voortaan - daar waar aan de orde is - nog meer gezamenlijk op te trekken om te komen tot informatievoorzieningen die elkaar aanvullen en die zo tegemoetkomen aan de behoefte van gebruikers.

Achtergrond

Het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) is een van de belangrijkste bronnen voor de Risicokaart op basis van wet- en regelgeving: meer achtergrondinformatie staat bij Veiligheid en wet, Registratiebesluit externe veiligheid
Het ministerie van IenW is verantwoordelijk voor het RRGS en heeft het voornemen om op termijn het register te laten vervangen door het Register externe veiligheidsrisico’s (Rev). Het ministerie is verder opdrachtgever van de Atlas Leefomgeving: de Atlas geeft informatie over milieu en gezondheid.

De presentatie plus toelichting is hier beschikbaar.