Informatiebehoefte veiligheidsregio’s geïnventariseerd

Als volgende stap in de voorbereidingen voor het Portaal Risicokaart is het project ‘Risicokaart informatiebehoefte veiligheidsregio’s’ afgerond.
Eén van de twee belangrijkste conclusies is dat de veiligheidsregio’s nog steeds behoefte hebben aan de gegevens op de Risicokaart (conform het huidig wettelijk kader). Wel vragen nieuwe wetgeving en actuele ontwikkelingen om aanpassingen. 
De resultaten van het project worden meegenomen bij het ontwerpen van het Portaal Risicokaart. Met de resultaten kan het ministerie van Justitie en Veiligheid de Regeling provinciale risicokaart actualiseren.

Meer data

De tweede belangrijkste conclusie is dat de veiligheidsregio’s een aanvullende informatiebehoefte kennen. Daarbij gaat het om onder meer gegevens met betrekking tot:

  • de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals  zonne- en windenergie (energietransitie)
  • lokale wegen voor vervoer gevaarlijke stoffen
  • brand in dichte binnensteden
  • infectieziekten die kunnen worden overgedragen van dieren op mensen (zoönose)
  • ondergrondse parkeergarages

Hiermee geeft het project inzicht in de gewenste inhoud van het Portaal Risicokaart voor de invulling van de wettelijke taken van de veiligheidsregio’s.

Binnenkort wordt de inventarisatie naar de informatiebehoeften van het bevoegd gezag (denk aan gemeenten en provincies) afgerond. Dit komt tegemoet aan de wens van de gezamenlijke provincies om de informatiebehoefte van de gebruikers in kaart te brengen.

Het eindrapport is hier beschikbaar.