Blik op de toekomst: Portaal Risicokaart

De Risicokaart is een wettelijke verplichting om burgers, beleidsmakers en beleidsuitvoerders inzicht te geven in de aanwezige risico’s en risicosituaties in de leefomgeving. Door deze informerende verantwoordelijkheid heeft de Risicokaart als doel het bevorderen van de veiligheid. De Risicokaart neemt binnen de rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicocommunicatie, ruimtelijke ordening (RO) en vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) een belangrijke plaats in.

Om actueel te blijven en goed in te spelen op gebruikersbehoeften en veranderende wet- en regelgeving heeft het IPO besloten de Risicokaart te vernieuwen. Dit in nauwe samenwerking en continue dialoog met alle relevante belanghebbenden.
Na de vernieuwing vormt de Risicokaart hét portaal voor samenhangende, goed geborgde en beheerde data waarbij het Portaal onderdeel is van een ecosysteem van Open data en digitale voorzieningen. Het Portaal Risicokaart is dan een belangrijk en betrouwbaar instrument om risico’s en risicosituaties in de leefomgeving op de juiste waarde te schatten.

Hier is een infographic over het Portaal Risicokaart beschikbaar

Planning Portaal Risicokaart

Verwacht wordt dat het Portaal in 2021 gebruiksklaar is.
De planning is hier te raadplegen

Wat eraan vooraf ging