Invoermodule Risicokaart niet meer in gebruik

We informeren u graag over een aantal veranderingen in de werkwijze rondom de invoer van het Register Externe Veiligheidsrisico’s, de invoermodule van Risicokaart en de invoer van Overige Ramptypen:

Vervanging RRGS door Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV)
Sinds 22 november 2022 is de nieuwe invoermodule via het invoerportaal van het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) beschikbaar. De data uit het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) is met behulp van het Informatiemodel Externe Veiligheid (IMEV) geconverteerd naar een basisvulling voor het REV.  De basisvulling is beschikbaar in de Bevoegd Gezag Module (BGM).

Aanvragen en melden via Bevoegd Gezag Module (BGM)
De BGM is een hulpmiddel voor bronhouders om geconverteerde data uit het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) te controleren, valideren en publiceren. Hier kunt u bij een nieuwe melding of aanvraag de data van de activiteit en locatie invoeren.
Voor het gebruik van de BGM 2.0 invoermodule is een stap voor stap handleiding beschikbaar.

Overgang RRGS naar het REV formeel geregeld
Het Ministerie van IenW heeft een brief opgesteld over de overgang van het RRGS naar het REV.  Hierin wordt formeel geregeld dat aan de informatieverplichting vanuit de wetgeving rond Externe veiligheid wordt voldaan met aanlevering van de gegevens aan het REV.

Invoermodule Risicokaart niet meer in gebruik
Dit geldt voor het invoeren, verwijderen en het muteren van data in RRGS als in de ISOR database.
Door het afsluiten van de invoermodule is het niet meer mogelijk, om objecten zoals ze in Bijlage III van de Regeling Provinciale Risicokaart (RPR) genoemd zijn, in te voeren of te muteren. Het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV) structureert de gebouwen en locaties conform het Informatiemodel (IMEV). Hier wordt gewerkt aan een dataset voor bestaande Kwetsbare objecten, Gebouwen en Locaties (KGL) op basis van basisregistraties (BAG) en diverse andere overheidsregisters.

Invoeren en muteren Kwetsbare objecten momenteel niet mogelijk
Het ministerie zal hier begin 2023 meer informatie over verstrekken. Maar dit betekent dat er op dit moment geen objecten zoals bedoeld in Bijlage III van de RPR ingevoerd of gemuteerd kunnen worden.

Invoer Overige Ramptypen (OR) gaat via Landelijk Functioneel Beheerders
Gebruikers kunnen geen wijzigingen meer doorvoeren op de Overige Ramptype (OR) data. Aangezien deze data nog niet elders is ondergebracht, gaan de Landelijk Functioneel Beheerders (LFB) van BIJ12 deze mutatie overnemen van de bronhouders.

Gering aantal wijzingen verwacht
We verwachten dat het aantal wijzigen in OR-data in de tijdelijke situatie zeer gering zal zijn. Dit concluderen we op basis van de beschikbare kengetallen over het gebruik van de Risicokaart Invoermodule en het aantal gewijzigde OR-data van de afgelopen jaren. Hierdoor is de keuze gemaakt om de tijdelijke wijzingsprocedure zo eenvoudig mogelijk te houden. Hierbij houden we rekening met het inrichten van een auditrail waarbij aangetoond kan worden dat de doorgevoerde wijzigingen alleen door de betreffende bronhouder zijn aangevraagd. En dat de aangeleverde gegevens vooraf geautoriseerd zijn.

Doorgeven wijzigingen
Wilt u een mutatie op een bestaande of een nieuwe invoer Overige Ramptype laten doorvoeren? Neem dan met vermelding van het Ramptype, contact op met de LFB via lbo@risicokaart.nl. Deze zullen dan terug contact opnemen voor het verder te volgen proces.

Heeft u nog vragen, neem contact op via lbo@risicokaart.nl