Data

De Risicokaart stelt data over risicosituaties voor eenieder vrij beschikbaar. De informatie en data van de Risicokaart sluiten aan bij de informatiebehoefte van overheidsorganisaties die uitvoering geven aan wettelijke taken op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, milieuvergunningverlening, milieuhandhaving en voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing. Dat kan zijn een rijksoverheid als ministerie, inspectie, veiligheidsregio, gemeente of andere regionale/lokale overheid.

Data invoeren

De data worden momenteel geconverteerd van het RRGS naar het REV. Voor professionals die data invoeren, betekent dit dat ze sommige data nog invoeren en aanpassen in het RRGS, en andere in de Bevoegd Gezag Module van het REV. Meer informatie over welke data waar en hoe aan te leveren, staat op de website van het REV.

Data downloaden en analyseren

De data kunnen door de professional gedownload, geanalyseerd en gerapporteerd worden met behulp van de rapportagetool (PowerBI).
Er wordt hard gewerkt om de data van voldoende kwaliteit te laten zijn om waardevol te zijn voor gebruik.