Risico: transport gevaarlijke stoffen

Wat staat op de Risicokaart?

Om gevaarlijke stoffen te vervoeren moeten vervoerders zich houden aan internationale en nationale veiligheidseisen. Verder is er een zogenaamd Basisnet in Nederland. Dit is een netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen via hoofdwegen (snelwegen), hoofdwaterwegen (binnenwateren) en hoofdspoorwegen. Welke wegen, spoorwegen en vaarwegenwateren tot het Basisnet behoren is aangegeven in deze Regeling(zie ook aanpassingen per 21 november 2016).

Daarnaast verzorgen in Nederland buisleidingen het vervoer van deze stoffen.

Het gaat hier om risicosituaties bij transport van brandbare, explosieve en/of toxische stoffen over de wegen, spoorwegen en vaarwegen die deel uitmaken van het 'Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen', voor zover deze mogelijk een relevant effect hebben voor de omgeving.

Daarnaast gaat het hier om risicosituaties bij het vervoeren van  gevaarlijke stoffen via buisleidingen, voor zover deze mogelijk een relevant effect hebben op de omgeving van de buisleiding.

Richtlijn voor vermelding op de Risicokaart is het Registratiebesluit  externe veiligheid.

Ga direct naar

Waar vindt u meer informatie?