Wet milieubeheer

Bedrijven hebben een milieuvergunning nodig als ze gevaarlijke stoffen willen gebruiken of opslaan. De Wet milieubeheer bepaalt aan welke voorwaarden een bedrijf moet voldoen om een vergunning te krijgen. Het gemeentebestuur of het provinciebestuur, afhankelijk van de 'zwaarte' van het bedrijf, geeft deze vergunning af. Wanneer vergunning is verleend, controleert de gemeente of de provincie of het bedrijf zich houdt aan de voorschriften in de vergunning.

Hieronder staan artikelen uit de Wet milieubeheer die relevant zijn voor de risicokaart:

  • Artikel 12: Registratie gegevens externe veiligheid inrichtingen, transportroutes en buisleidingen
  • Artikel 19: Openbaarheid van milieu-informatie