Veiligheid en wet

Regeling provinciale risicokaart

In een ministeriële regeling zijn nadere, algemeen verbindende voorschriften voor de risicokaarten opgenomen. Er wordt in beschreven welke kwetsbare objecten en risicovolle situaties op de risicokaart moeten worden getoond.

Regeling provinciale risicokaart

Registratiebesluit externe veiligheid

Met het Registratiebesluit Externe Veiligheid wordt het verplicht risicosituaties rond gevaarlijke stoffen te registreren.

Registratiebesluit externe veiligheid

Wet milieubeheer

Bedrijven hebben een milieuvergunning nodig als ze gevaarlijke stoffen willen gebruiken of opslaan. De Wet milieubeheer bepaalt aan welke voorwaarden een bedrijf moet voldoen om een vergunning te krijgen.

Wet milieubeheer

Wet veiligheidsregio’s

Op 1 oktober 2010 is de Wet veiligheidsregio's in werking getreden. Met deze wet worden brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, de rampenbestrijding en crisisbeheersing samengebracht in één organisatie.

Wet veiligheidsregio’s

Overige wet en regelgeving

Naast de Wet Milieubeheer, de Wet veiligheidsregio's en de Regeling provinciale risicokaart gelden verschillende wetten en regelingen die relevant zijn voor de risicokaart. Alle wetten en regelingen zijn terug te vinden via www.overheid.nl