Veiligheid en wet

De Risicokaart is een wettelijke verplichting om burgers, beleidsmakers en beleidsuitvoerders inzicht te geven in de aanwezige risico’s in de leefomgeving. Door deze informerende verantwoordelijkheid heeft de Risicokaart als doel het bevorderen van de veiligheid.
De Risicokaart neemt een belangrijke plaats in binnen de rampenbestrijding, crisisbeheersing, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) en Ruimtelijke Ordening (RO). 

In de linkerkolom staan de relevante regelingen, wetten en besluiten met meer achtergrondinformatie.

Overige wet en regelgeving

Naast de Wet Milieubeheer, de Wet veiligheidsregio's en de Regeling provinciale risicokaart gelden verschillende wetten en regelingen die relevant zijn voor de risicokaart. Alle wetten en regelingen zijn terug te vinden via www.overheid.nl