Regionaal risicoprofiel

Het regionaal risicoprofiel is een inventarisatie en analyse van de in een veiligheidsregio aanwezige risico's, inclusief relevante risico's uit aangrenzende gebieden.

De risico-inventarisatie omvat een overzicht van de aanwezige risicovolle situaties en de soorten incidenten die zich daardoor kunnen voordoen. De risicokaart is de basis voor het regionaal risicoprofiel. In de risicoanalyse worden de geïnventariseerde gegevens nader beoordeeld, vergeleken en geïnterpreteerd. Op basis van dit inzicht maakt het bestuur van de veiligheidsregio strategische beleidskeuzes voor de risico- en crisisbeheersing; het voorkomen en beperken van risico's en het voorbereiden van de crisisbeheersingsorganisatie. Ook biedt het regionaal risicoprofiel de basis voor de risicocommunicatie naar de burgers. Dit beleid wordt vastgelegd in het beleidsplan van de veiligheidsregio.

Waarop geeft het risicoprofiel antwoord?

  • Wat kan ons overkomen; inzicht in de aanwezige risicovolle situaties.
  • Hiervoor wordt als eerste stap van het risicoprofiel voor elk crisistype een risicoinventarisatie uitgevoerd, met behulp van de provinciale risicokaart. Omdat risico's zich niet aan regiogrenzen houden, wordt deze inventarisatie bovenregionaal afgestemd.
  • Hoe ernstig zijn de risico's; incidentscenario's worden uitgewerkt en geanalyseerd de waarschijnlijkheid (kans) dat zich een ramp of crisis voordoet en de impact (effect) die het kan hebben op de vitale belangen van de samenleving. 
  • Welke prestaties levert de veiligheidsregio nu al levert op het vlak van risico- en crisisbeheersing.
  • Wat kunnen we nog meer doen, welke specifieke maatregelen zijn mogelijk om het risico beter te beheersen?

Veiligheidsregio verantwoordelijk

De veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het opstellen van het regionaal risicoprofiel. De veiligheidsregio zal daarbij met alle relevante partners moeten samenwerken, zoals gemeenten, provincie, politie, waterschappen, milieudienst et cetera. Het gezamenlijk opstellen van het risicoprofiel is een eerste stap, die zal helpen om nieuwe samenwerkingsafspraken te sluiten over de risicobeheersing en de crisisbeheersing.

De Handreiking Regionaal Risicoprofiel biedt de veiligheidsregio's een uniforme methodiek om een risicoprofiel op te stellen. Hierdoor zijn de regionale profielen onderling vergelijkbaar. Dit is noodzakelijk om de profielen bovenregionaal op elkaar te kunnen afstemmen, zoals wettelijk wordt verplicht.

Rol gemeenten bij het risicoprofiel

Het risicoprofiel is de basis voor het beleidsplan. Het risicoprofiel moet daarom verplicht door het bestuur van de veiligheidsregio worden besproken met alle deelnemende gemeenteraden. Gemeenteraden hebben via het concept van het risicoprofiel directe invloed op het beleid van de veiligheidsregio. Zij kunnen het concept risicoprofiel aanvullen met eigen onderkende risico's en kunnen zij lokale beleidsprioriteiten en veiligheidsthema's naar voren brengen. De inhoud van het beleidsplan is op die wijze stevig lokaal verankerd en helpt het gemeentebestuur regie te voeren over het lokale en regionale veiligheidsbeleid.