Betrokken partijen

De Risicokaart is een wettelijke verplichting op basis van de Wet veiligheidsregio’s en Wet milieubeheer.

De volgende overheden dragen hierbij verantwoordelijkheid:

  • de twaalf provincies voor het maken en beschikbaar stellen van de Risicokaart;
  • de gemeenten (en provincies, waterschappen en Rijk) voor het aanleveren van gegevens;
  • het ministerie Justitie en Veiligheid voor adequate wet- en regelgeving, en
  • het ministerie Infrastructuur en Waterstaat als eigenaar van het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS).