Over de Risicokaart

Welke mogelijke risicosituaties zijn er bij u in de buurt? Wat houden die risicosituaties in? 
Op Risicokaart.nl vindt u antwoord op deze vragen en meer. In woord en beeld informeert deze website en de kaartviewer over mogelijke risicosituaties in de eigen omgeving. Zoals bijvoorbeeld aardbevingen, kans op ongevallen met gevaarlijke stoffen of overstromingen.
Daarnaast kunnen overheden met de Risicokaart beter over deze risicosituaties communiceren met alle inwoners van Nederland.

De Risicokaart geeft op twee manieren toegang tot deze gegevens: op een geografische kaart en als datasets.

In de linkerkolom staan de onderwerpen met meer achtergrondinformatie.

Waarom
De aanleiding voor het ontstaan van de risicokaart.nl was de vuurwerkramp in Enschede op 13 mei 2000. De meeste omwonenden wisten niet dat er midden in hun woonwijk een grote vuurwerkopslag stond.

De commissie Oosting die onderzoek deed naar de ramp, adviseerde het kabinet dat er een instrument moest komen dat burgers én professionals inzicht geeft in risicosituaties in de leefomgeving.
Door met goede informatievoorziening over risicosituaties:

  • te zorgen voor meer bewustwording bij burgers, én
  • te helpen bij het voorkomen, bestrijden en de gevolgen beperken van rampen en zware ongevallen.

Doel
Op de Risicokaart kunt u checken of uw buurt mogelijke risicosituaties kent, die kunnen leiden tot rampen en ongevallen. U vindt er meer informatie over soorten risico’s. Op de Risicokaart staan ook plekken en gebouwen waar veel mensen aanwezig kunnen zijn, die hulp nodig hebben bij een incident. Denk aan ziekenhuizen, scholen, verzorgingshuizen en kinderdagverblijven. De Risicokaart biedt u een visueel overzicht van de risicosituaties en maakt u daarmee bewuster van de veiligheid in uw omgeving.

Voor adviezen over wat u kunt doen als er iets gebeurt, kunt u terecht bij crisis.nl.

Wat – openbare Risicokaart
De Risicokaart omvat

  • een website met onder meer informatie over soorten risicosituaties,
  • een geografische kaart waarop u kan inzoomen tot de eigen buurt, en
  • een schat aan gegevens over de risico’s die via gerichte zoekfuncties op te roepen zijn.

Laatste nieuws over de Risicokaart vindt u bij Over de Risicokaart > Nieuws over Risicokaart.

De Risicokaart geeft informatie over risicosituaties, zoals die zijn vastgelegd in de Regeling provinciale risicokaart. Voorbeelden van risicosituaties zijn Aardbeving, Ongeval met gevaarlijke stoffen en Natuurbrand. Hier ziet u een overzicht van mogelijke risicosituaties die kunnen leiden tot rampen en ongevallen.
Meer informatie over mogelijke risicosituaties bij u in de buurt, vindt u op de Risicokaart.

Risicokaart Prof – niet openbare Risicokaart
De Risicokaart heeft een gesloten deel voor beleidsmakers bij overheid, politie en brandweer. Alleen met een account kunnen zij inloggen. Voor hen is de kaart een belangrijke informatiebron. Zo is het dankzij de informatie op dit instrument mogelijk om bijvoorbeeld bij de inrichting van woonwijken, rekening te houden met mogelijke risico’s. Brandweer, politie en ambulancemedewerkers gebruiken de kaart bij de voorbereiding van ongevallen- en rampenbestrijding.

 

Wie
De Risicokaart is een wettelijke verplichting op basis van de Wet veiligheidsregio’s en Wet milieubeheer.

De volgende overheden dragen hierbij verantwoordelijkheid:

  • de twaalf provincies voor het maken en beschikbaar stellen van de Risicokaart;
  • de gemeenten (en provincies, waterschappen en Rijk) voor het aanleveren van gegevens;
  • het ministerie Justitie en Veiligheid voor adequate wet- en regelgeving, en
  • het ministerie Infrastructuur en Waterstaat als eigenaar van het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS).

Toekomst
De huidige Risicokaart bestaat sinds 2006. Om bij de tijd te blijven en mee te gaan met relevante ontwikkelingen, zijn diverse voorbereidingen in gang gezet – verkennende gesprekken tussen betrokken overheden, diverse onderzoeken zoals naar informatiebehoeften van de belangrijkste gebruikers (denk aan de veiligheidsregio’s) – voor een nieuwe Risicokaart.

Op Nieuws over Risicokaart houden we u op de hoogte van het verder ontwikkelen van de Risicokaart.