IPO zoekt intensievere samenwerking met partners

Het Interprovinciaal Overleg (IPO), opdrachtgever van de Risicokaart, wil meer samenwerken met haar partners Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). 
Hiermee wordt de belangrijkste aanbeveling gevolgd uit het onderzoek naar de informatiebehoefte van het bevoegd gezag (provincies en gemeenten) dat oktober 2019 is afgerond. 

Met name het VNG en daarbij aangesloten gemeenten moeten meer betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van het Portaal Risicokaart. Dit is nodig om te komen tot één samenhangend, gezamenlijk gedragen verhaal waarmee het toekomstig portaal zoveel mogelijk kan tegemoetkomen aan de informatiebehoeften van haar gebruikers.

Eerst de gegevens, dan de presentatie

Op de eerste plaats is behoefte aan ‘correcte en actuele’ gegevens die essentieel zijn voor het uitoefenen van wettelijke taken door het bevoegd gezag. De wijze van presenteren in een bepaalde (kaart)viewer komt op de tweede plaats. Wel wordt gepleit voor het gezamenlijk ontwikkelen van drie soorten viewers die de volgende doelgroepen bedienen:

  1. een volledig openbare viewer voor alle gebruikers zoals onder andere burgers, niet-gouvernementele organisaties (ngo), universiteiten en bedrijven;
  2. een viewer voor de professionele gebruiker vanuit het werkveld Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) en Ruimtelijke Ordening (RO);
  3. een viewer voor de professionele gebruiker vanuit het werkveld van de veiligheidsregio’s.

Ook de uitkomst van dit onderzoek wordt meegenomen in de verdere ontwikkeling van het Portaal. 

Het eindrapport staat op de agenda van het Strategisch Overleg Risicokaart van 10 december a.s., waaraan de volgende partijen deelnemen: provincies, IPO, IenW, JenV, VNG, OmgevingsdienstNL en het Instituut Fysieke Veiligheid.

Het gehele eindrapport, inclusief alle conclusies en aanbevelingen, is hier beschikbaar.