Gebruikers Risicokaart

Zowel alle inwoners van Nederland als overheidsinstanties maken gebruik van de Risicokaart.

Naast publieksinformatie over mogelijke risicosituaties in de omgeving, helpt de voorziening Risicokaart overheden om hun (wettelijke) taken efficiënt en effectief uit te oefenen.
Door specifieke en unieke data en informatie over risico’s en risicosituaties te ontsluiten,

  • zodat mensen geïnformeerd worden over risico’s waaraan ze kunnen blootstaan voordat zich een ramp voordoet;
  • zodat de regionale brandweer (nu: de veiligheidsregio) zich beter kan voorbereiden op het bestrijden van rampen en het beheersen van crises;
  • voor vergunningverlening, toezicht en handhaving;
  • voor ruimtelijke ordening.

In de linkerkolom staan de onderwerpen met meer achtergrondinformatie.

Laatste nieuws