25 oktober vijfde reeks datasets van RRGS naar REV

Vanaf 25 oktober 2022 zijn er weer datasets van diverse risicosituaties (inrichtingen) in de Risicokaart overgeheveld van het RRGS naar het Register Externe Veiligheidsrisico’s (REV). Dit betekent dat u de data voor deze sets niet meer aanlevert of aanpast in het RRGS, maar in de BGM-module van het invoerportaal van het REV. Het gaat om de volgende datasets: 

A1a: Tanken LPG 
A1: Behandelen, regelen en meten van aardgas
A2: Tanken van CNG
A6: Mestvergistingsinstallatie
A7: Opslagtank propaan en propeen vaste afstand geen vergunningplicht
A8: Opslag van oxiderende en verstikkende gassen in opslagtanks
A9: Opslaan van brandbare vloeistoffen anders dan diesel in bovengrondse opslagtanks
A11: Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking 1
A12: Opstellen van voertuigen met gevaarlijke stoffen
B1: Koelinstallaties met Ammoniak
B2: Opslag van gassen (propaan, propeen)
B3: Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking 2
B5: Waterstof: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag en tankstation
E2: Koelinstallatie met ammoniak
E3: Opslagtank voor gassen (giftige of bijtende gassen)
E4: Opslagtank voor vloeistoffen en tankcontainer 
E5: Opslaan van gevaarlijke stoffen in verpakking 3
E6: Seveso inrichtingen
E7: Behandelen, regelen en meten van aardgas
E8: Metaalproductenindustrie: bad met giftige gevaarlijke stoffen
E9: Opslag- en transportbedrijf: Seveso-hoeveelheid
E10: LNG: opslag- en transportbedrijf, groothandel en containeroverslag en tankstation
VIII B: opslaan of bewerken van vuurwerk overige klasse
IX A: Opslaan van ontplofbare stoffen ADR-klasse 1.1
IX C: Opslaan van ontplofbare stoffen ADR-klasse 1.4

Inrichtingen met de status ‘in bewerking’ of ‘concept’ in het RRGS, kunnen nog wel worden bewerkt en geautoriseerd door bevoegd gezag. Dit kan nog tot uiterlijk 18 november 2022; wijzigingen die hierna plaatsvinden, worden niet meer overgezet naar het REV. U kunt uiteraard wel zelf handmatig data invoeren in het REV via de BGM.

Op 1 juli 2023 treedt de Omgevingswet in werking. De verwachting is dat half november de laatste datasets worden overgeheveld naar het REV.

Meer informatie: www.registerexterneveiligheid.nl