Informatie over risico’s

De overheid is verplicht om inwoners te informatie over mogelijke risico's. Op de risicokaart zijn risicobronnen weergegen zodat u een beeld heeft van wat er in uw omgeving kan gebeuren. Er wordt beschreven wat deze risico's precies zijn, welke gevaren u kunt lopen en welke bescherming mogelijk is bij een calamiteit. U vindt tevens informatie over handelingsperspectieven, zodat u weet hoe u zich kunt voorbereiden en hoe moet handelen mocht zich in uw omgeving een calamiteit voordoen.

 

Ongeval met gevaarlijke stoffen

Bij ongevallen met gevaarlijke stoffen gaat het om een groot ongeluk op een bedrijfsterrein. Er zijn veel bedrijven met gevaarlijke stoffen die zo'n risico vormen. Het risico kan voor een groot of een klein gebied in de omgeving bestaan. Bedrijven met een risico voor een heel klein gebied staan niet op de risicokaart.

Ongeval met gevaarlijke stoffen

Transport gevaarlijke stoffen - Basisnet

Gevaarlijke stoffen vervoeren is risicovol. Om gevaarlijke stoffen te vervoeren moeten vervoerders zich houden aan veiligheidseisen. Aan transportroutes en de omgeving nabij deze transportroutes zijn eisen gesteld. Het Basisnet maakt het mogelijk dat het vervoer van gevaarlijke stoffen blijft plaatsvinden op een zo veilig mogelijke manier. Het Basisnet is een landelijk aangewezen netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Een overzicht van dit netwerk vindt u hier. Aan de weergave van het Basisnet op de risicokaartviewer wordt gewerkt.

Transport gevaarlijke stoffen - Basisnet

Luchtvaartongeval

Het gevaar is dat een vliegtuig of helicopter neerstort. Dat kan in een gebied met bebouwing gebeuren of in een ‘buitengebied’. Maar het meest waarschijnlijk gebeurt dit op of vlakbij een start- of landingsbaan, binnen een gebied van ongeveer 300 meter breed en een kilometer ervoor en erna. Een vliegtuigongeluk leidt vaak tot veel dodelijke slachtoffers.

Luchtvaartongeval

Kernongeval

Bij een ongeval met nucleaire stoffen in kerncentrales kan radioactieve straling vrijkomen. Hierdoor kunnen gezondheidsrisico’s voor mens, dier en milieu groter zijn. Bij milieu moeten we denken aan verontreinigingen met radioactieve stoffen van water, lucht, bodem en gewassen. Meestal zijn ongevallen met kerncentrales het gevolg van fouten en storingen binnen de kerncentrale. Mogelijke gevolgen zijn: afblazen van radioactieve (ventilatie)lucht, het lozen van radioactief koel- of afvalwater en in extreme gevallen tot het direct vrijkomen van radioactieve stoffen uit de kernreactor.

Kernongeval

Ongeval op water

Schepen kunnen te maken krijgen met brand, ontploffing en aanvaringen; ze kunnen stranden, zinken of kapseizen. Dit kan op zee gebeuren of op binnenwateren. Oorzaken kunnen bijvoorbeeld weersomstandigheden zijn (mist, storm) en ondeskundigheid van de bemanning. Wadlopen heeft zijn eigen risico's.

Ongeval op water

Verkeersongeval op land

Het gevaar bij treinvervoer is een botsing of een ontsporing. Bij passagierstreinen is de kans op slachtoffers groot, er kan paniek ontstaan en er is materiële schade. Bij wegen kunnen zich kettingbotsingen voordoen. Er is kans op chaos, paniek en brand; er kunnen ook gevaarlijke stoffen vrijkomen.

Verkeersongeval op land

Tunnelongeval

Ongevallen in tunnels zijn gevaarlijker dan in de buitenlucht. Een explosie of brand kan grote schade aanrichten en gevaarlijke stoffen kunnen niet zo snel worden afgevoerd. Door rook is het zicht slecht, is er al gauw te weinig zuurstof en kan er paniek ontstaan. Vluchten uit een tunnel is moeilijk.

Tunnelongeval

Overstroming

Op de Risicokaart wordt informatie gegeven over de belangrijkste overstromingsgevaren in uw omgeving. Op de kaart wordt een indicatie gegeven hoe diep het water in uw omgeving (wijkniveau) bij een overstroming kan worden, hoe vaak een overstroming kan plaatsvinden en waar veilige, hoog gelegen gebieden zijn. U ziet ook of er gevaarlijke stroomsnelheden kunnen optreden en of er veel mensen, bedrijven en kwetsbare of risicovolle objecten in uw woonomgeving door overstromingen kunnen worden getroffen.

Overstroming

Natuurbrand

Een natuurbrand kan zich in een droge periode snel en onvoorspelbaar ontwikkelen. De bestrijding is lastig, omdat bluswater vaak van elders moet worden aangevoerd en de wind de brand aanwakkert.

Natuurbrand

Aardbeving

Het gebied waar mogelijk risico op een aardbeving aanwezig is wordt in de risicokaart aangegeven als een lijn (breuklijn) of vlak (caverne of Mercalli-zone).

Aardbeving

Verstoring openbare orde en paniek in menigten

Paniek in een menigte leidt tot verschillende risico’s. Mensen kunnen in de verdrukking komen, onder de voet worden gelopen en stikken. De aanleiding is vaak iets onverwachts: een brandje, een vechtpartij, een plotselinge weersverandering.

Verstoring openbare orde en paniek in menigten

Kwetsbare objecten

Kwetsbare objecten (groene symbolen) zijn gebouwen waarin zich veel mensen kunnen bevinden of waar niet-zelfredzame mensen aanwezig zijn.

Kwetsbare objecten

Brand in grote gebouwen

Bij het ramptype Brand in een grote gebouwen gaat het vooral om gebouwen met grootschalige publieksfunctie of waar veel mensen zijn die niet of verminderd zelfredzaam zijn. Ook gaat het om hoge gebouwen van 25 verdiepingen of meer. Door het vuur, de rookontwikkeling en giftige dampen kunnen veel slachtoffers vallen. In de meeste grote gebouwen zijn dan ook veel vluchtwegen aanwezig, om de kans op slachtoffers tijdens een brand zo klein mogelijk te maken.

Brand in grote gebouwen

Instorting grote gebouwen

Grote gebouwen kunnen door meerdere oorzaken instorten. Voorbeelden zijn aardschokken, explosies, grondverzakkingen en slechte bouwconstructie. De risicokaart toont de relevante geologische structuren, zoals breuklijnen en cavernes. Deze kunnen aardschokken veroorzaken.

Instorting grote gebouwen